Meesterbakker Uljee gaat zorgvuldig met verstrekte persoonlijke gegegevens om.

Deze omgang is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Deze verordening helpt alle Europese burgers te beschermen door de verwerking van gegevens transparant te maken.

Hierin wordt beschreven dat gebruik van persoonlijke gegegevens alleen zal gebeuren in lijn met het doel waarvoor de gegevens geleverd zijn. Ook worden de gegevens beschermt tegen ongeoorloofde toegang. 

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24237852.

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
1.1 Uljee: Meesterbakker Uljee BV;

1.2 Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van de producten en diensten van Uljee;

1.3 Partijen: de opdrachtgever en Uljee gezamenlijk;

1.4 Bestelling: de producten uit voorraad of op maat, die middels een schriftelijk of mondeling verzoek van de opdrachtgever in haar opdracht wordt vervaardigd en/of geleverd.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Uljee.

2.2. Van deze voorwaarden kan slechts vooraf, schriftelijk en expliciet op punten worden afgeweken. Alle overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

2.3. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de opdrachtgever van Uljee te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2.4. Uljee behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. Aanbiedingen en prijzen
3.1. Alle prijzen vermeld in de winkels zijn inclusief btw. Alle in de offertes genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is vermeld of overeengekomen.

3.2. Aanbiedingen door en prijzen van Uljee zijn vrijblijvend.

3.3. Uljee accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

3.4. Uljee behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

4. Bestellingen
4.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst per telefoon, in de winkel of via de website www.meesterbakker-uljee.nl. Dit laatste kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

4.2. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Uljee. Uljee behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3. Opdrachtgever verplicht zich bij de bestelling een opgave te doen van naam, adres en telefoonnummer. Bij gebreke van correcte opgave van de benodigde gegevens behoudt Uljee zich het recht voor om bestellingen niet in behandeling te nemen.

4.4. Bestellingen die vóór 17.00 u ’s middags worden besteld, kunnen de volgende dag worden bezorgd. Bestellingen die op maandagen dienen te worden bezorgd, dienen uiterlijk op de voorafgaande zaterdag vóór 16.00 uur te worden besteld.

4.5. Van artikel 4.4 afwijkende besteltermijnen is overleg mogelijk. De opdrachtgever dient hiervoor contact op te nemen.

4.6. Uljee behoudt zich het recht voor om te bepalen of een bestelling vooraf dient te worden betaald of dat het versturen van een rekening mogelijk is. In enkele gevallen wordt bij de bestelling al vermeld of betaling vooraf nodig is.

4.7. De opdrachtgever kan een persoonlijke brief of kaart bij Uljee aanleveren, die bij de bestelling kan worden bijgevoegd. De brief of kaart dient door de opdrachtgever voorafgaand aan de aflevering van de bestelling aan Uljee te worden geleverd. Uljee is niet verantwoordelijk voor een correcte verwerking en/of aflevering van de brief of kaart. Eventueel is het mogelijk een tekst per e-mail in te zenden. Toezending en verwerking vindt slechts plaats in onderling overleg tussen partijen. De opdrachtgever dient voorafgaand aan de inzending van de tekst contact op te nemen met Uljee.

4.8. Het is mogelijk om een taart met logo en/of afbeelding te vervaardigen. Het ontwerpen van de taart geschiedt enkel in onderling overleg tussen partijen. Een afbeelding op een taart wordt handmatig van marsepein of chocolade gemaakt. Logo’s en/of afbeeldingen dienen in JPG, GIF of PNG- bestandsformaat aangeleverd te worden. De kleuren van de op de taart aangebrachte logo en/of de afbeelding, kunnen afwijken van het origineel omdat Uljee gebruik maakt van natuurlijke kleurstoffen. Uljee kan voor deze afwijkingen niet aansprakelijk worden gesteld.

4.9. Voor wijzigingen van de bestelling kan de opdrachtgever zich tot Uljee wenden. Een verzoek tot het wijzigen van de bestelling kan slechts schriftelijk worden gedaan. Uljee houdt zich het recht voor verzoeken per telefoon of in persoon niet in behandeling te nemen. Uljee kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Bij wijziging van de bestelling houdt Uljee zich het recht voor de eventuele daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

4.10. Voor annulering van de bestelling kan de opdrachtgever zich tot Uljee wenden. Uljee houdt zich het recht voor annuleringen per telefoon of in persoon niet in behandeling te nemen. Uljee kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Bij annulering van de bestelling houdt Uljee zich het recht voor de eventuele daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

5. Producten en uitstraling
5.1. De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op de website.

5.2. De gewichten van de bestellingen zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

5.3. Bruidsstandaarden, schalen en overig etaleermateriaal blijven eigendom van Uljee en dienen te worden geretourneerd.

5.4. Indien het in 5.3 genoemde etaleermateriaal door verlies of welke oorzaak dan ook niet aan Uljee wordt geretourneerd, is Uljee gerechtigd om de kosten van vervanging van het materiaal in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

6. Aflevering bestellingen
6.1. Bestellingen worden bezorgd tot aan de deur, tenzij anders is overeengekomen. Indien aanwezig zullen de bestellingen bij de receptie worden afgeleverd. Uljee is niet verantwoordelijk voor aflevering elders in het pand.

6.2. Mocht de bestelling om enige reden niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal deze worden geretourneerd aan Uljee. Tevens wordt er een afhaalbericht bij opdrachtgever in de bus gedaan, waarmee de opdrachtgever de bestelling aldaar kan afhalen.

6.3. Indien bezorging niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt de bestelling 24 uur bewaard. Eventuele nabezorging zal slechts plaatsvinden in onderling overleg tussen partijen.

6.4. Uljee zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Uljee ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

7. Betaling
7.1. Voor zakelijke opdrachtgevers is betaling mogelijk in contant, pin, via iDEAL op de webshop en middels een factuur. Indien betaling middels een factuur is overeengekomen, dan wordt de factuur binnen 7 dagen na levering van de bestelling verstuurd.

7.2. Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

7.3. Particuliere opdrachtgevers kunnen slechts gebruik maken van betaling in contant, pin en via iDEAL op de webshop. Voor particuliere opdrachtgevers is het niet mogelijk te betalen middels factuur. Uljee accepteert geen creditcards.

7.4. Aangeboden kortingen zijn slechts van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 8 dagen na factuurdatum wordt voldaan. Bij gebreke van tijdige, dan wel volledige betaling behoudt Uljee zich het recht voor het reguliere tarief zonder korting of reductie in rekening te brengen.

7.5. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van verplichtingen, dan is opdrachtgever een rente van 2% per maand over het factuurbedrag verschuldigd en dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien Uljee incassomaatregelen moet nemen is opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW is opdrachtgever direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is opdrachtgever alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien Uljee verdere maatregelen moet nemen om haar vordering te incasseren.

8. Risico en eigendom
8.1. Het risico van het geleverde gaat van Uljee over naar de opdrachtgever bij aflevering van de bestelling.

8.2. Eventueel gebruik van goederen en/of diensten van derden geschiedt volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Uljee behoudt zich dan ook het recht voor om eventuele schade die derden mochten lijden in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Uljee is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Uljee is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Uljee komen.

9.2. Uljee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

9.3. Uljee kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en/of tekortkomingen van derden.

9.4. Uljee is niet aansprakelijk voor vertragingen, onvolledigheden en/of onjuistheden van aan Uljee gedane bestellingen en/of mededelingen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Uljee. Aansprakelijkheid voor schade tegen welke opdrachtgever reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Uljee uitgesloten.

10. Intellectueel eigendom
10.1. De opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Uljee geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2. Uljee garandeert niet dat de geleverde bestellingen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

11. Overmacht
11.1. Ingeval van overmacht heeft Uljee het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de opdrachtgever schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Uljee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming, die niet aan Uljee kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Reclamatie
12.1. Reclamaties dienen zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de datum van ontvangst van het product/ de producten. Eventuele reclamaties na deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen.

12.2. Om een reclamatie op haar juistheid te kunnen beoordelen dient de opdrachtgever het product te bewaren, zodat Uljee de reclamatie hierop kan beoordelen.

12.3. Voor reclamatie dient de opdrachtgever zich in persoon te wenden tot Uljee. Uljee behoudt zich het recht voor om reclamaties anders dan in persoon niet in behandeling te nemen.

13. Slotbepalingen
13.1. Alle contacten, correspondentie en transacties met Uljee geschieden onder voorbehoud van alle rechten en weren van Uljee.

13.2. Niets uit uitgaven of publicaties van Uljee mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uljee.

13.3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Uljee en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Meesterbakker Uljee BV
Ridderkerkstraat 59
3076 JV Rotterdam
[T]          010 - 419 03 71
[W]        http://uljee.meesterbakker.nl
[E]          kantoor@uljee.info
[KvK]     Rotterdam 24237852
[BTW nr.]            809655561.B.02
[IBAN]  NL74 RABO 0356 3014 51
[IBAN]  NL95 INGB 0001 5506 98

Privacy beleid

Gebruik van verzamelde gegevens
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van onze webshop en/of zakelijke bestel website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Meesterbakker Uljee niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze webshop geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Meesterbakker Uljee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Google Analytics
Onze webshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die gratis wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor ge-eigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:

  • Wij Google Analytics-cookies gebruiken
  • Wij met Google een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten
  • Wij hebben gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres
  • Wij 'gegevens delen' hebben uitgezet
  • Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies

Mailchimp
Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruiken wij Mailchimp als gegevensverwerker. MailChimp is sinds 2007 gecertifieerd door de Zwitserse Safe Harbor Frameworks, met instemming van zowel de EU als de VS. Inmiddels is de Safe Harbor Frameworks vervangen door het Privacy Shield Framework en is Mailchimp ook hiervoor gecertificeerd. In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd en is Mailchimp als gegevensverwerker opgenomen in de Standaardcontractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Om vanuit Mailchimp te kunnen versturen, exporteren wij persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaand adres. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

Verwerkers overeenkomst Mollie betaal service
Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst met merchants niet onder de AVG valt. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt Mollie niet in opdracht van een merchant en een merchant niet in opdracht van Mollie. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie opgenomen onder punt 9 van hun Privacyverklaring. Klik hier om deze te lezen. Een verwerkersovereenkomst tussen Mollie en Meesterbakker Uljee is dan ook niet van toepassing.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten bestelt via onze webshop vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EXTRAvestiging of van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Meesterbakker Uljee of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze webshop en/of zakelijke bestel website maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ingevulde gegevens te bewaren (winkelmandje) en de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Meesterbakker Uljee of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, website informatie te onthouden (winkelmandje), om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van de webshop of zakelijke bestel website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze webshop of zakelijke bestel website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Hierdoor zal echter de webshop of zakelijke bestel website niet kunnen functioneren. Webshops hoeven hierom in principe geen toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Meesterbakker Uljee
Ridderkerkstraat 59
3076 JV
ROTTERDAM
010 - 419 03 71
kantoor@uljee.info
www.uljee.info

Meesterbakker Uljee
Ridderkerkstraat 59
3076 JV  ROTTERDAM

Heeft u vragen?
Bel 010 - 419 03 71 of stuur ons een e-mail of bericht.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Meesterbakker Uljee.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Meesterbakker Uljee, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Meesterbakker Uljee is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Disclaimer

De website van Meesterbakker Uljee en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Meesterbakker Uljee. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meesterbakker Uljee. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de website.

Meesterbakker Uljee spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Meesterbakker Uljee behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Meesterbakker Uljee geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Meesterbakker Uljee geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Meesterbakker Uljee garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Meesterbakker Uljee sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Meesterbakker Uljee website.

Op de verkoopovereenkomst en de informatie op de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.